Steun ons en help Nederland vooruit

Maak kennis met …

……….de gebiedscommissies in Rotterdam

Hoewel het de afgelopen maand niet mogelijk was om samen te komen en het lastiger werd de activiteiten van D66 Rotterdam voort te zetten, bleef het niet stil binnen de vereniging.

Zo werden er allerlei digitale initiatieven opgezet en gezorgd voor materiaal om thuis te luisteren en/of te door te lezen.

Ook de gebiedscommissies zaten niet stil! Daarom worden zij in het zonnetje gezet.

Er is gesproken met leden van de gebiedscommissies in Overschie, Prins Alexander, Hillegersberg en Schiebroek. Wij vroegen ons af hoe zij de afgelopen tijd hebben ervaren … 

 

Jeroen, hoe staat het ervoor in Overschie… 

Het werk van de gebiedscommissie is in deze crisistijd anders dan in de zes jaar die ik hiervoor meemaakte. Bewoners zoeken nu contact om door te geven dat ze op plekken in de wijk toch groepjes jongeren zien samenscholen. Gelukkig pakken Toezicht & Handhaving en de wijkagenten deze signalen goed op. Ook horen of lezen bewoners en ondernemers dat ze nu extra steun of hulp kunnen krijgen, zoals laptops voor scholieren of de steunmaatregelen voor ondernemers, maar weten niet bij wie ze daarvoor moeten aankloppen, samen met de gebiedsnetwerkers zorgen we dan dat ze bij het juiste loket terecht komen.

Er komen weinig bewoners met bewonersinitiatieven nu, maar er ontstaan wel mooie initiatieven in de wijk. Een zijn een aantal optredens rond de ouderencomplexen om de eenzaamheid iets dragelijker te maken georganiseerd, en er is een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank – nog aan de start van de hamsterwoede. Bij beide initiatieven hebben gebiedscommissieleden meegeholpen en zijn de communicatiekanalen van het gebied ingezet.

Het vergaderen en hoe je bewoners er toch bij kan betrekken is nog een zoektocht. Als het goed is, komt er snel vanuit de gemeentelijke organisatie een technische oplossing waar nu mee wordt geoefend in een aantal wijken en gebieden. Voor nu kunnen we in Overschie informeel overleggen via facetime dat men op zijn ipad heeft. Maandag 20 april zou onze officiële vergadering in de wijk zijn, als oplossing staan alle stukken, zoals normaal, op de website en hebben we via o.a. via facebook bewoners geattendeerd op de stukken. Bewoners konden tot 12.00 uur ’s middag hun inbreng e-mailen naar ons, zodat wij de inbreng mee kunnen nemen in ons facetime-overleg ‘s avonds.

Dan komen formele regels weer om de hoek kijken en moeten we na het overleg de adviezen met een schriftelijke e-mail bekrachtigen. Maar een online-overleg is altijd nog fijner dan alles enkel schriftelijk afdoen.

Bovendien is het wel fijn om weer aan de slag te zijn, je beseft zelfs dat je het schrijven van conceptadviezen gemist hebt.

Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven en dat ik jullie weer snel zie! Groet uit Overschie.

(C) Roel Dijkstra / Joep van der Pal
Rotterdam – Overschie – lid van de gebiedscommissie.

 

Esther, hoe staat het ervoor in Prins Alexander… 

Corona is de stress test van veel organisaties. Ook in Prins Alexander. De (veer)kracht van een wijk of gebied is de samenwerking tussen mensen. Voor de Gebiedscommissie geldt: Geen terloopse ontmoetingen meer in het hart van Alexander of bij één van de vele initiatieven, geen bezoek aan bedrijven en organisaties en al helemaal niet naar de vele jubilarissen.

Veel activiteiten zullen niet doorgaan: muziek, festivals, dodenherdenking en de diverse vieringen van 50 jaar Ommoord.

Veel mensen laten Corona gelaten over zich heen komen.  Anderen verleggen hun (recreatieve) activiteiten. Verrassend: je ziet je buren wat vaker, of hulp aan ouderen, meer oog voor de wijk. En soms is dat moeilijk. Jongeren hebben in mijn beleving de grootste moeite zich te houden aan de 1,5 meter. Het strand werkt als een magneet. Het begrip ‘samenscholing’ wordt door hen ook anders geïnterpreteerd dan door de handhaver.

Waar je voorheen in sommige buurten een kogel kon afvuren tijdens werktijden, is het nu drukte. Velen werken thuis op afstand en nemen de gelegenheid om een lange wandeling te maken door de wijk. Als ik kijk naar al die wandelaars, vraag ik me af hoe het echt zit: ben je thuis en kun je doorwerken? Was je dat al gewend? Of heb je een eigen bedrijf en zit je nu werkeloos en brodeloos thuis? Wat doen de kinderen? Achter al die rustige wandelaars schuilt mogelijk een onrustige wereld.

De gebiedscommissie is zoekende naar een manier om de eigen werkzaamheden op te pakken Na wat onwennigheden, via whatsapp, mail, Teams en stembriefjes hoopt de GC op betere manieren om met elkaar te vergaderen. Contact hebben we onderling wel, maar de openbaarheid van de vergaderingen ontbreekt nog. Voor gevraagde en ongevraagde adviezen moeten we ook geheel op afstand werken. Dat voelt heel afstandelijk. Als je voor een wijk actief bent is fysieke aanwezigheid een pré.

Nieuwe initiatieven komen mondjesmaat van de grond en hebben vooral betrekking op het verlichten van de noden en het fit houden van de zittende mens. Ook hier mist de commissie de directe interactie met de indieners. Het betekent goed voorbereiden en de vragen die er zijn schriftelijk neutraal stellen. Waar je voorheen weg kwam met een scherpe vraag in een nonchalant jasje en gesprekken in de wandelgangen, kan dat nu als aanvallend worden ervaren.

We zitten dus echt te wachten op òf het einde van Corona en de beperkende maatregelen òf manieren om online en openbaar te vergaderen. Terwijl ik dit schrijf zit een groot deel van de commissie te kijken en te luisteren naar de digitale vergadering van de gemeenteraad met die ene prangende vraag in het achterhoofd: Hoe houden we de democratie draaiende?

Eén ding valt me op: als dingen niet gaan zoals het hoort, dan wijzen we allemaal in dezelfde richting: ‘dat komt door Corona’

Ik wens jullie allen gezondheid en een gauw weerzien in het echte leven! Esther.

 

 

 

Adriaan, hoe staat het ervoor in Hillegersberg-Schriebroek… 

 

Op 3 maart hebben we als gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek nog een themabijeenkomst gehad m.b.t. de woon- en leefsituatie in Schiebroek-Zuid.
Een bijeenkomst met ruim 40 deelnemers: de leden van de gebiedscommissie en stakeholders die in en voor de Schiebroek-Zuid actief zijn: corporaties, bewonersorganisatie, DOCK, Thuis op Straat,  schooldirecties de voedselbank enz.
Een week later hadden we nog een informele bijeenkomst van de gebiedscommissie met de ambtelijk organisatie, met onder meer als gespreksonderwerp de onderlinge communicatie. Dat was de laatste bijeenkomst met ‘lijfelijke aanwezigheid’, maar wel al met nodige onderlinge afstand.
Want eigenlijk direct daarna was het met de communicatie uitsluitend: BAM! Bellen, Appen en Mailen.
Een niet te vergeten digitaal vergaderen m.b.v. Microsoft Teams. Dankzij de ICT-kennis en ervaring van onze CDA-collega in de gebiedscommissie blijkt vergaderen goed mogelijk. Het vereist de nodige discipline van de deelnemers, maar we slagen daar tot nu toe goed in.
We hebben inmiddels drie vergaderingen gehad met onder meer PowerPointpresentaties, echter nog geen openbare gebiedscommissie vergadering die dan ‘Livestream’ zou zijn te volgen.
Dat had echter te maken met het niet tijdig via de gebruikelijke media kunnen informeren van de bewoners dat die mogelijkheid bestond.  
Maar als we communicatie zien als het belangrijkste middel om lokale democratie vorm te geven, dan kent deze periode wat dat betreft natuurlijk wel grote beperkingen.
Hoe benut je nu de ‘wijsheid van de wijk’ en maak je optimaal gebruik van de kennis en ervaring van bewoners over hun woonomgeving?  
Als we bijvoorbeeld binnen een paar maanden en buurtverbeterplan Schiebroek Zuid willen ontwikkelen ‘met en voor de bewoners’ dan ligt er de komende weken nog wel een uitdaging.  
Maar die uitdaging gaan we hier in HIS ‘vol op het orgel’ aan.

Met hartelijke groet uit een zonovergoten Hillegersberg-Schiebroek. Adriaan Pieterson

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 24 april 2020