Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Rotterdam zoekt een nieuw bestuurslid!

Talent gezocht!

D66 Rotterdam – portefeuille Talentontwikkeling & Opleiding

De Rotterdamse afdeling van D66 heeft als missie het uitdragen en in praktijk brengen van het gedachtegoed van D66 in Rotterdam. Dit doet ze door groei te bewerkstelligen van het aantal (actieve) leden en een aantrekkelijke vereniging te zijn. D66 Rotterdam heeft een prachtige afdeling, waar kennis, ervaring en enthousiasme elkaar goed weten te vinden.

Het bestuur ondersteunt de leden van de vereniging en de politieke vertegenwoordigers. Dit doet zij door onder meer door ledenvergaderingen, debatten, trainingen en ontmoetingsavonden te organiseren.

Deze algemene bestuursleden houden zich bezig met ledenmanagement & gebiedscommissies, communicatie, talentontwikkeling & opleiding en de permanente campagne. Wij zijn een klein team; we zoeken dan ook bestuursleden die denker én doener zijn.

Het bestuur van D66 Rotterdam roept alle leden op zich verkiesbaar te stellen voor de rol van Algemeen Bestuurslid, portefeuille Talentontwikkeling & Opleiding. De verkiezing van dit nieuwe bestuurslid vindt plaats tijdens de eerstvolgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) op woensdag 19 februari 2020.

Taken en verantwoordelijkheden 

Van het bestuurslid Talentontwikkeling & Opleiding wordt verwacht dat hij/zij beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk van (potentiële) partijgenoten. Hij/zij moet een bedreven bestuurder zijn, met het vermogen zijn netwerkgerichtheid te gebruiken ten voordele van de partij. Binnen de functie is het bestuurslid verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van D66 Rotterdam en talentscouting.

Ontwikkeling en mobiliteit zijn van groot belang zodat de afdeling voortdurend beschikt over voldoende gekwalificeerde kandidaten voor zowel politieke functies, als bestuurlijke verenigingsfuncties en passende functies in het maatschappelijk middenveld. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van de in gang gezette ontwikkelingen en deze verankeren in de vereniging. Daarnaast onderhoudt het bestuurslid contact met evenknieën op lokaal en regionaal niveau.

Het bestuurslid heeft aantoonbare affiniteit met HRM-processen, is creatief en heeft bestuurlijke ervaring. Daarbij horen de volgende competenties:

  • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen;
  • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren;
  • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren;
  • Resultaatgerichtheid: Met inzet, energie en vasthoudendheid acties ondernemen, gericht op het behalen van doelstellingen en concrete resultaten; en
  • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Naast het beheren van de eigen portefeuille bestaat het werk van de bestuursleden ook uit het deelnemen aan lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten zoals bestuursvergaderingen, fractievergaderingen, congressen en AAVs. Vanzelfsprekend gebeurt alles in onderling overleg en met oog voor de verschillende agenda’s en persoonlijke voorkeuren en interesses.

Er is groot verschil in belasting door het jaar heen, maar een gemiddelde werklast van acht tot tien uur per week – veel in de avonden en het weekend – is gebruikelijk. Het bestuurslidmaatschap is geen betaalde functie. De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich in de uitoefening van hun dagelijks werk en bij hun uitingen in het publiek domein, gedragen als ambassadeurs van het gedachtegoed van D66. Van ieder algemeen bestuurslid wordt verwacht dat zij een teamspeler, initiatiefrijk, resultaatgericht en rationeel met gevoel voor menselijke verhoudingen zijn.

Procedure

Ben je overtuigd? Kandideer je door het kandidaatstellingsformulier in te vullen en op te sturen naar m.biezeno@d66rotterdam.nl uiterlijk woensdag 12 februari 2020. Tijdens de AAV op  woensdag 19 februari wordt het nieuwe bestuurslid verkozen. Meer informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Maud van Koeveringe (m.vankoeveringe@d66rotterdam.nl).

Let op: de kandidaatstellingsformulieren worden voorafgaand aan de AAV op woensdag 19 februari 2020 op de website van D66 Rotterdam geplaatst.

 

Laatst gewijzigd op 5 februari 2020