Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 april 2019

Verantwoordingsdag fractie D66 Rotterdam

Op 12 maart 2019 legde de gemeenteraadsfractie van D66 Rotterdam verantwoording af aan de leden. De vijf raadsleden vierden wat zij het afgelopen jaar hebben bereikt voor D66.

Ook konden de leden kennismaken met de nieuwe wethouder Arjan van Gils, en afscheid nemen van Adriaan Visser (ex-wethouder) en Laura van der Sluijs (gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek).

Chantal Zeegers, fractievoorzitter

Chantal Zeegers is naast fractievoorzitter verantwoordelijk voor de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie, mobiliteit, economie (per 2019 is dat Elene Walgenbach), majeure projecten, organisatie en financiën. Als fractievoorzitter zet Chantal in op een ambitieuze, realistische en verbindende aanpak. Het afgelopen jaar heeft Chantal voorstellen gedaan om winkeltijden te verruimen, vervuilende cruiseschepen te verduurzamen en om filantropische investeringen kritisch te bekijken. Op dit moment maakt Chantal zich hard voor een onderzoek naar een metrotunnel als derde oeververbinding.

Nadia Arsieni, vice-fractievoorzitter

Nadia Arsieni is verantwoordelijk voor de onderwerpen veiligheid, integratie, LHBTI, werk & inkomen en schulden & armoede. De rode draad in deze dossiers is dat Nadia zet zich in voor een Rotterdam waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. Dit jaar kreeg Nadia veel media-aandacht met het D66-voorstel om meer diversiteit in straatnamen te krijgen. Bovendien vecht Nadia voor goede LHBTI-voorlichting op scholen, met als hoogtepunt aangepast beleid voor een maximaal bereik van LHBTI voorlichting op alle scholen. Ziehier de aangenomen motie. Daarbuiten zet Nadia in op een effectief veiligheidsbeleid. Daarbij horen geen overbodige verboden, maar wel effectieve maatregelen die goed worden gehandhaafd. Ziehier de maatregelen die Nadia heeft afgedwongen voor de Landbouwbuurt in Vreewijk.

Ingrid van Wifferen, raadslid

Ingrid van Wifferen heeft de onderwerpen zorg, haven, bestuur en gebieden onder haar hoede. Verder is Ingrid altijd in het veld te vinden en zet ze zich keihard in voor participatie en democratisering. Met de signalen die Ingrid zo ophaalt, heeft ze vragen gesteld over vaccinaties en een zorgelijke situatie in Rozenburg. Ook is vorig jaar is Ingrids motie over het right to cooperate aangenomen in de gemeenteraad, waarmee burgers directer betrokken worden bij beleid. Een pittig debat vorig jaar over de misstanden rondom verzorgingscentrum De Evenaar staan haar nog helder op het netvlies.

Robin de Roon, raadslid

Robin de Roon is sinds zijn (her)installatie woordvoerder op de portefeuilles bouwen, wonen en buitenruimte. Robin heeft zich de afgelopen periode ingezet/ hardgemaakt voor de verdere uitvoering van de Woonvisie: het realiseren van woningbouw voor verschillende groepen. Hierbij heeft hij in het bijzonder aandacht gevraagd voor het opzetten van wooncoöperaties, verdichting in en nabij het centrum, verduurzaming van huizen en de cultuur historische waarde van panden. Op het het gebied van de buitenruimte heeft hij zich vooral beziggehouden met het versterken van recreatiegebieden.

Elene Walgenbach, raadslid

Elene Walgenbach neemt de onderwerpen kunst & cultuur, onderwijs, horeca en coffeeshops voor haar rekening. Zo heeft Elene zich succesvol hard gemaakt voor een echt D66-speerpunt: gelijke kansen in het onderwijs. Om dit te bereiken, is haar motie om de vrijwillige ouderbijdrage te beperken, aangenomen. Bovendien strijdt zij voor meer ruimte voor creatieve ondernemers binnen regelvrije zones (free zones). En ook op dit punt is een motie van Elene aangenomen. Als het gaat om evenementen heeft Elene ervoor gezorgd dat de gemeente anders gaat aankijken tegen evenementen: evenementen worden duurzamer, er komt meer maatwerk en dance krijgt geen speciale behandeling meer.

U kunt de presentaties van de raadsleden vinden op Google Drive.