Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

Vernieuwingen in de gebieden

Na een periode van intensieve discussie en debat, zowel op het stadhuis als daarbuiten, zijn een aantal ingrijpende vernieuwingen vastgesteld voor het stelsel gebiedscommissies. Zo krijgen 16- en 17-jarige Rotterdammers bij de verkiezingen in maart 2018 zowel actief als passief kiesrecht. Ook zal een experiment worden gestart met wijkraden en getrapt gekozen gebiedscommissies en een door D66 geïnitieerd experiment met gelote wijkraden. Gerda Eeuwijk: “We zijn verheugd over de uitkomst. In zes wijken zal geëxperimenteerd gaan worden met gelote wijkraden. Een ambitieus en vooruitstrevend experiment; volgens ons past dit perfect bij een innovatieve stad als Rotterdam. De verdere uitwerking is nu aan het bestuur.”

Het college komt in het najaar met een verdere technische uitwerking van de verordening op de gebiedscommissies, evenals een nadere uitwerking van de experimenten. In deze nadere uitwerking wordt ook ingegaan op de (advies)bevoegdheden van de gebiedscommissies. Naast een experiment met door loting samengestelde wijkraden, zal in twee gebieden worden geëxperimenteerd met gekozen wijkraden en een getrapt gekozen gebiedscommissie. Ook krijgen 16- en 17-jarigen actief en passief kiesrecht voor de gebiedscommissies.

De belangrijkste wijzigingen die nu zijn vastgesteld, zijn de volgende:

–       De invulling van het voorzitterschap

De rol van de voorzitter zal in de volgende periode anders zijn dan nu. Dit wordt een technisch voorzitterschap, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor de vergaderingen en bijeenkomsten van de gebiedscommissie. De voorzitter wordt uit het midden van de commissie gekozen, of er kan desgewenst een externe voorzitter worden aangesteld. De functie van vice-voorzitter verdwijnt. Hiermee wordt beoogd tot een evenwichtiger verdeling van de taken van de gebiedscommissie te komen. Zo kunnen ze echt de oren en ogen van de wijk zijn.

–       Vergoedingen gebiedscommissies

De vergoedingen van alle gebiedscommissieleden zullen gelijk worden getrokken. Dit betekent dat de hogere vergoedingen voor (vice-)voorzitters verdwijnen, maar de vergoeding voor alle gebiedscommissieleden stijgt.

–       Experimenten

Er zullen twee typen experimenten van start gaan na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

 

Wijkraden en getrapte gebiedscommissie

In de gebieden Noord en Feijenoord zal worden geëxperimenteerd met wijkraden in combinatie met een getrapte gebiedscommissie. Dit zal gevolgen hebben voor de kandidaatstellingsprocedure, aangezien de verkiezing op wijkniveau plaatsvindt, en niet meer per gebied. Ook zal worden gewerkt met een personen- in plaats van een lijstenstelsel. Kandidaten mogen wel geaffilieerd zijn aan een politieke partij (of bijvoorbeeld een bewonersorganisatie). Andere eventuele veranderingen zullen in het najaar duidelijk worden, wanneer de invulling van dit experiment nader bepaald wordt.

 

Gelote wijkraden

In zes wijken verspreid over drie gebieden zal een experiment met gelote wijkraden worden gestart. Deze wijkraden zullen zelfstandig opereren als vertegenwoordigend orgaan van hun wijk. Bewoners van de wijken waarin een gelote wijkraad ingesteld wordt, behouden echter hun actief en passief kiesrecht voor de gebiedscommissie in hun gebied. In het najaar zal bij de verdere uitwerking van het stelsel meer duidelijkheid komen over de bevoegdheden en ondersteuning van deze wijkraden. In ieder geval zal het experiment met gelote wijkraden geen gevolgen hebben voor de kandidaatstellingsprocedure.

 

De zes wijken waarin gelote wijkraden worden ingesteld zijn:

  • Delfshaven: Middelland, Tussendijken
  • Charlois: Tarwewijk, Pendrecht
  • Prins-Alexander: Zevenkamp, Nesselande

–       Integraal kiesrecht 16- en 17-jarigen

Samen met GroenLinks heeft D66 een motie ingediend om 16- en 17-jarigen integraal kiesrecht te geven voor de gebiedscommissies (en experimenten). De aangenomen wijzigingen in het kiesreglement maken mogelijk dat 16- en 17-jarigen kiesrecht krijgen bij de komende verkiezingen. Gerda Eeuwijk: “We zijn blij met de brede steun waar dit voorstel op kon rekenen. Wellicht dat er in de samenwerking met de Jonge Democraten een kans ligt om ook zoveel mogelijk 16- en 17-jarigen te stimuleren toch vooral gebruik te maken van hun kiesrecht.”

Daarnaast is een motie van D66 en CDA aangenomen waarin wordt opgeroepen de – al geplande – bezuiniging meer op de fte gebiedsdirecteuren te laten neerslaan, en minder op de ondersteunende kant van de gebiedsorganisatie. Hiermee wordt gepoogd tegemoet te komen aan de zorgen die er al zijn rond de verminderde ambtelijke ondersteuning van de gebiedscommissies. De verwachting is dat hierdoor het aantal wijknetwerkers en –managers op peil zal blijven.

D66 is blij met het uitvoerige debat dat de afgelopen maanden is gevoerd op dit dossier. Het rapport van DRIFT is de basis geweest voor veel discussie in de commissie Gebieden en de raadsvergaderingen, met veel input van betrokkenen. Gerda Eeuwijk: “De gemoederen liepen soms hoog op. Wat ons betreft toont dat alleen maar hoezeer dit dossier mensen aan het hart gaat. We zijn blij dat zoveel Rotterdammers zich in willen zetten voor de stad en mee willen denken over oplossingen in hun wijk en gebied.”