Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 november 2016

Stem jij op 30 november ook vóór de Woonvisie?

Stem jij op 30 november ook vóór de Woonvisie?

Op 30 november is er een stadsreferendum over de Woonvisie. In de Woonvisie staat wat er de komende 15 jaar moet gebeuren om van Rotterdam een nog betere stad te maken om in te wonen.

D66 Rotterdam is voor deze Woonvisie. We willen Rotterdam levendiger, diverser en duurzamer maken. De Woonvisie helpt deze ambities te verwezenlijken.

Wil je meer weten over de inhoud van de Woonvisie, achtergrond van het referendum en de mening van D66? Bekijk dan onderstaand filmpje of lees de uitgebreide Q&A.

Q&A Woonvisie2030

Wat is de Woonvisie2030?
In de Woonvisie staat wat er de komende 15 jaar moet gebeuren om van Rotterdam een nog betere woonstad te maken. Er staat onder andere in hoeveel woningen er de komende jaren nodig zijn, aan welk type woningen er behoefte is en hoe de Rotterdamse woningvoorraad duurzamer kan worden gemaakt.

Waarom is er een referendum over dit onderwerp?
Het heetste hangijzer uit de Woonvisie is het plan om de goedkope woningvoorraad te verkleinen. Als reactie op dat voornemen richtte een groep Rotterdammers het Actiecomité Woonreferendum op. Zij zamelden voldoende handtekeningen in om een referendum af te dwingen. Via die weg kunnen Rotterdammers een advies geven aan de gemeenteraad. De raad neemt op 15 december het definitieve besluit.

Waarover kunnen Rotterdammers precies stemmen?
De vraag die op 30 november gesteld wordt, luidt: bent u voor of tegen de Woonvisie? Dat is een brede vraag, maar de Woonvisie is dan ook een veelomvattend document. De verschillende maatregelen hangen zo sterk met elkaar samen, dat het aanpassen van één onderdeel effect zou hebben op de rest van de plannen. De gemeenteraad vond het daarom niet wenselijk het referendum toe te spitsen op de afname van de goedkope voorraad. Bovendien is al eerder besloten dat een referendum altijd moet gaan over een volledig raadsvoorstel.

Hoe verandert de Woonvisie de Rotterdamse woningvoorraad?
Als de Woonvisie wordt uitgevoerd, ontstaat er langzaamaan een verschuiving in het woonaanbod. Er komen 36.000 middeldure en dure woningen bij. Deels door nieuwbouw, deels door goedkope woningen een grote opknapbeurt te geven.

Tegelijkertijd neemt de voorraad goedkope woningen af. Er worden 15.000 goedkope woningen gesloopt. Dit gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag: het is een proces van jaren. Mensen die in een woning wonen die gesloopt wordt, hebben recht op een vervangende woning en een verhuisvergoeding. In de focuswijken in Rotterdam-Zuid worden gesloopte goedkope woningen vrijwel altijd vervangen door woningen in het midden en hoge segment. Daarnaast worden 10.000 woningen die nu nog tot de goedkope voorraad behoren, dusdanig opgeknapt dat ze daarna in het midden- en hogere segment vallen. Tot slot worden er 5.000 nieuwe goedkope woningen bijgebouwd. Netto is er dus een afname 20.000 goedkope woningen.

De woningvoorraad zal daarnaast duurzamer worden. Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk energieneutraal worden gebouwd. Bestaande woningen moeten energiezuiniger worden gemaakt. Dat is beter voor het milieu, en zorgt voor een lagere energierekening.

Wat vindt D66 van de Woonvisie?
D66 Rotterdam is voor de Woonvisie, omdat die bijdraagt aan onze ambitie om Rotterdam nog levendiger, diverser en duurzamer te maken.

Is D66 100% tevreden met de Woonvisie?
De Woonvisie is het resultaat van wat de coalitiepartijen met elkaar hebben afgesproken. Toch heeft D66 Rotterdam voorstellen ingediend om het woonbeleid nog beter te maken. Zo willen we graag meer innovatieve woningbouw zien. Een motie die pleit voor meer onderzoek naar drijvende woningen werd met een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Ook onze motie voor verdere verdichting van de binnenstad kon rekenen op ruime steun van de raad.

Wat vindt D66 dat er in het centrum moet gebeuren?
De Woonvisie pleit voor het verder verdichten van het centrum, met minstens 4.000 extra woningen. D66 juicht dit toe. Een hogere bevolkingsdichtheid in de binnenstad leidt namelijk tot meer levendigheid, een hoger, betaalbaar voorzieningenniveau en een impuls voor de binnenstedelijke economie. Vooral huurwoningen in de vrije sector passen goed bij deze verdichtingsopgave: middeldure huurwoningen voor mensen die teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koophuis. Vaak starters op de woningmarkt, die genieten van alles wat onze binnenstad te bieden heeft.

Wat gebeurt er in andere wijken?
Verder weg van het centrum komt een mix van gestapeld en grondgebonden, goedkoper maar ook exclusief wonen. Vooral de grondgebonden woningen in groene wijken zijn populair. In het kaartje hieronder zie je hoe de verschillende woonmilieus in de Woonvisie over de stad verdeeld worden.

Woonmilieus in Rotterdam, 2030

Welk deel van de stad gaat het meest veranderen?
De grootste opgave ligt in Rotterdam-Zuid, vooral in de Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Feijenoord, Hillesluis, Oud-Charlois en Tarwewijk. Daar is een eenzijdig aanbod van goedkope woningen, die vaak slecht onderhouden zijn. De Woonvisie wil een gedeelte van deze woningen vervangen door kwalitatief betere woningen in een hoger segment. Wij vinden dat een goed idee, want daardoor staan krachtige, gevarieerde wijken. Zo kunnen ook mensen die wat meer gaan verdienen, doorstromen naar een mooiere woning in hun eigen wijk.

Blijven er nog wel voldoende goedkope woningen over?
Ja. Het aanbod van goedkope woningen in Rotterdam is groter dan de primaire doelgroep. Dat is de groep Rotterdammers die, op basis van hun inkomen, is aangewezen op een goedkope woning. Het percentage goedkope woningen is in Rotterdam ook relatief hoog: 56%, terwijl dit bij andere grote steden rond de 40% zit. Dit wordt goed duidelijk in onderstaande staafdiagrammen. De smalle paarse balkjes geven steeds weer hoe groot de doelgroep is voor goedkope woningen, ten opzichte van het aantal goedkope woningen.

Doordat er meer (middel)dure huurwoningen worden toegevoegd, komt bovendien de doorstroming in de huurmarkt op gang. Momenteel zijn er namelijk 40.000 Rotterdammers die strikt genomen in een te goedkope woning zitten. Mensen die het zich kunnen veroorloven hebben in de toekomst meer mogelijkheden om door te stromen naar een woning die qua budget en comfort beter bij hen past. Goedkope (sociale) huurwoningen komen daardoor vrij.

Aandeel goedkope voorraad G5
Worden mensen met een laag inkomen de stad uit gejaagd?
Nee, zeker niet! Er worden geen hele wijken gesloopt, maar steeds maar een enkel blok in een wijk. Dit speelt vooral in de focuswijken op Rotterdam-Zuid. Bewoners die in dat blok wonen krijgen met voorrang de kans om in dezelfde (of een aangrenzende) wijk een nieuwe woning te vinden. Er blijven in heel Rotterdam genoeg goedkope woningen beschikbaar voor Rotterdammers met een laag inkomen. Door deze aanpak veranderen een aantal eenzijdige wijken in meer gemengde wijken.

De beweging om het aandeel goedkope woningen te verlagen is al jaren geleden ingezet. Dat zie je ook in onderstaande afbeelding.

Afname goedkope voorraad
Maar er zijn toch wachtlijsten?
De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de regio Rotterdam behoren op dit moment tot de kortste van Nederland. Maar eigenlijk zijn wachtlijsten helemaal geen goede indicator voor het vaststellen van de vraag naar sociale huurwoningen. Uit recent onderzoek in opdracht van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst blijkt dat lang niet iedereen die staat ingeschreven daadwerkelijk op zoek is naar een woning. Tweederde van de mensen die op een wachtlijst staat, reageert niet actief op het aanbod. Veel jongeren schrijven zich bijvoorbeeld alvast in, terwijl zij eigenlijk van plan zijn nog jaren bij hun ouders te blijven wonen. Ook accepteren mensen een woning vaak niet direct; zij sparen hun inschrijfduur op om later een mooiere woning te kunnen krijgen.

In de Woonvisie wordt daarom gekeken naar het aantal nieuwe verhuringen om te bepalen of de huurmarkt voor goedkope woningen voldoende dynamiek kent.

Wachttijd na inschrijfduur

Bron: RIGO-rapport ‘Wachten, zoeken en vinden’ in opdracht van het Ministerie van BZK

Waar is de Woonvisie op gebaseerd?
Voor het opstellen van de Woonvisie is onderzocht hoe Rotterdam zich de komende jaren zal ontwikkelen. De stad zal flink groeien. In 2015 telde Rotterdam zo’n 624.000 inwoners. De verwachting is dat dit er in 2030 al 676.000 zijn. Niet alleen groeit de bevolking, ook de sociaal-economische samenstelling verandert: het gemiddelde opleidingsniveau en inkomen stijgt, er trekken steeds meer hoogopgeleide starters naar de stad en ook kiezen steeds meer gezinnen ervoor om in de stad te blijven wonen. Hierdoor is er meer vraag naar woningen voor mensen met een modaal of hoog inkomen.

Daarnaast is er rekening gehouden met allerlei andere gegevens: denk bijvoorbeeld aan veranderende wet- en regelgeving, de waardering van verschillende woonmilieus, de huisvesting van statushouders, vergrijzing en ambities op het gebied van duurzaamheid.

Wat valt er volgens de Woonvisie onder goedkoop, middelduur en duur?
Voor nieuwbouwwoningen worden de volgende bedragen aangehouden:

huur (per maand)

  • goedkoop: tot 629
  • onderkant middelduur: 629 – 711
  • bovenkant middelduur: 711 – 1.000
  • duur: meer dan 1000

koop

  • goedkoop: tot 140.000
  • onderkant middelduur: 140.000 – 180.000
  • bovenkant middelduur 180.000 – 250.000
  • duur: meer dan 250.000